HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2673
ime V., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2673)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1956. God. 1974. radio je kao referent u Šumariji Strizivojna, ŠG Slav. Brod. Tada je imao 14 godina staža – sve u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM