HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2674
ime V., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2674)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum školu u Karlovcu završio je 1965. god. U šumarstvu se zaposlio iste godine, a prema prikupljenim podacima 1974. radio je kao manipulant u Šumariji Kloštar Podravski, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM