HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2684
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2684)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

član HŠD ogranak
Karlovac

18.12.1981

HŠM-Šumarija Krašić

šumarski tehničar

 Uz rad završio je 1985. Šum. školu u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Krašić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM