HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2693
ime V., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2693)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gerovo

 lugar, rođen je u Plešcima kod Okrivja u Gorskom kotaru. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Bio je lugar u šumama zemljišnih zajednica i od 1951. u Šumariji Gerovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM