HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2702
ime V., Matija
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, viši lovni tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2702)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
djelovao Đakovo

 šum. tehničar, viši lovni tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, (Trnava, 1961). Sin Joze i Marije Lukačević. Osnovnu školu završio je u Trnavi, a Šum. školu u Karlovcu (1980). Uz rad završio je u Karlovcu i V. stupanj (1989) i postigao zvanje viši lovni tehničar. U šumarstvu, pretežito u Šumariji Đakovo, sada UŠP Osijek, zaposlen je kao lugar od 1983. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM