HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2721
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2721)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Franje i Marije rođ. Šerepec. Osnovnu školu završio je u Pitomači, a Šum. školu u Karlovcu (1980), uz rad. Od 1970. do 1980. radi u šumarstvu kao KV radnik. Nakon završetka Šum. škole, od 1980. do 1989. radi kao poslovođa na uzgoju u Šumariji Vel. Pisanica, ŠG Bjelovar. Od 1989. do danas radi kao čuvar šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Velika Pisanica. Živi u Grabrovnici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM