HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2739
ime V., Đuro
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2739)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar

 šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma.U šumarstvu zaposlio se 1949. god. sa tri godine priznatog radnog staža. God. 1974. radio je u Šumariji Bjelovar, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM