HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2754
ime V., Ivan  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1968.Šumarska škola Karlovac
više obr.1987.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Sin Mije i Ljubice rođ. Matijašić. Osnovnu školu i nižu gimnaziju s malom maturom završio je u Zagrebu, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1968. god., uz rad. U šumarstvu se zaposlio 1955. god. U zvanju šum. tehničara pretežito je radio na otpremi drvnih sortimenata u Šumariji Draganić, ŠG Karlovac. Sa tog je radnog mjesta otišao u mirovinu 1992. godine. Kao umirovljenik živi u Mrzljakima kod Draganića.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM