HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2855
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2855)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Obrovac

 Sine Dane, rođ. 1972. u Jasenicama kod Obrovca. Završio je Srednju šum. školu u Kaštel Štafi liću i radi u “Hrv. šumama”, UŠP Split, Šumarija Obrovac. Živi u Obrovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM