HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2861
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2861)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođ. 15.12.1946. Kao lugar radio je od 1972. do 1991. u Šumariji Šibenik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM