HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2864
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2864)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 Poslove lugara obavljao je na predsjelu Studenci – Aržano, Šumarija Imotski, od 1956. do umirovljenja 1984. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM