HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2887
ime B., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2887)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Grge, lugar, rođ. 3.3.1928. u Galovcu kod Zadra. Završio je lugarsku školu (1 god.) i radio u Šumariji Zadar od 1952. do 1973, kada je otišao u invalidsku mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM