HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2899
ime Č., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2899)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođ. 3.1.1935. Kao lugar radio je u Šumariji Šibenik od 1964. do 2000. god., kad je umirovljen.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM