HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2910
ime D., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2910)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođ. 8.3.1913. Kao lugar radio je u Varivodama, Šumarija Šibenik, od 1961. do 1980. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM