HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2912
ime D., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2912)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 stariji, sin Josipa, lugar, rođ. 1908. Poslove lugara obavljao je u Prološcu Donjem, Šumarija Imotski, od 1946. do umirovljenja 1967. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM