HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2933
ime G., Dušan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2933)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je 1952. u Splitu. U šumarstvu je radio od 1952. do 1967. god. na poslovima uređivanja šuma, na smolarenju u Šumariji Hvar te kao lovni referent i upravitelj lovišta u Zavidovićima BiH, Dvoru na Uni i Petrinji. Bio je predavač u Školi Sv. Hubert. Od 1993. radio je kao revirnik UŠ Split u šumarijama Hvar i Split. Sudjelovao je u izradi programa gospodarenja na području UŠ Split. Otišao je u mirovinu 1998. god., ali i dalje je ostao aktivan u lovačkim organizacijama. Suradnik je u časopisima Lovački vjesnik, Dobra kob i Jadranski lovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SCHREIBER, Porin: Duško Grgičević(1933 – 2009), ŠL 7-8/2009, s.463 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM