HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2962
ime J., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija

djelovao Imotski

 sin Petra, lugar, rođen 1913. Poslove lugara obavljao je u predjelu Biorine, Šumarija Imotski, od 1957. do umirovljenja 1976. god. * * *

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM