HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2963
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2963)   IZMJENE         ISPISlokacija


 lugar, rođen 1914. Poslove lugara obavljao je na predjelu Glavina i Imotski, Šumarija Imotski, od 1946. do umirovljenja 1968. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM