HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2972
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2972)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Ivana, lugar, rođ. 1923. Poslove lugara obavljao je na predjelu Proložac Donji i Ričice, Šumarija Imotski, od 1950. do umirovljenja 1984. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM