HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2985
ime K., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2985)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac

 lugar Šum. Rujevac. Živi na području Bosanskog Novog BiH.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM