HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2989
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2989)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Mate, lugar, rođ. 1923. Poslove lugara obavljao je na predjelu Vinjani Gornji i Vinjani Donji, Šumarija Imotski, od 1948. do umirovljenja 1986. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM