HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2993
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2993)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Vlade, lugar, rođen 1956. Poslove lugara obavlja na predjelu Slivno – Krstatice, Šumarija Imotski, od 1981. do danas (2003).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM