HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2998
ime L., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2998)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šibenik

 lugar, rođen 21.8.1963. Kao lugar radi od 2000. u Gaćelezima, Šum. Šibenik, “Hrv. šume”, UŠ Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM