HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3021
ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3021)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Pavina, lugar, rođ. 12.4.1926. u Ražancu kod Zadra. Završivši lugarsku školu (1 god), radio je u Šumariji Zadar od 1.2.1952. do 12.11.1979. god. kad je otišao u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM