HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3026
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šuma - lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3026)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Srednju šum. školu završio je 1999. u Kaštel Štafiliću (uz rad). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Vrgorac. Živi u Kozičkim Poljicima pokraj Vrgorca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM