HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3027
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3027)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Tome, rođen 17.10.1942. Nakon osnovne škole završio je ŠUP. Od 15.5.1968. radi kao lugar u Šum. Zadar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM