HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3039
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3039)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Marjana, lugar, rođen 1913. Poslove lugara obavljao je na predjelu Imotski i Vinjani, Šumarija Imotski, od 1951. do umirovljenja 1969. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM