HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3040
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3040)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Mile, lugar, rođen 1935. Poslove lugara obavljao je na predjelu Imotski – Glavina, Šumarija Imotski, od 1968. do odlaska u invalidsku mirovinu 1984. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM