HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID3122
ime Š., Vilim  - Filip
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, pristav, referent, upravitelj šumske uprave, direktor gospodarstva
     


lokacija

djelovao Makarska Vilim, šum. tehničar, pristav, referent, upravitelj šumske uprave, direktor gospodarstva, (Makar, Makarska, 25.6.1937.). Sin Ivana i Jele rod. Mendeš. Osnovnu školu završio je u Makarskoj, a Srednju šum. školu za krš u Splitu 1955. god. – kao prvi u klasi. Polazio je i Višu turističku školu u Dubrovniku. Položio je državni ispit za zvanje pristava. Od 1.8.1955. god. radio je u Šumariji Makarska, ŠG Makarska, a po odsluženom vojnom roku radio je u Šum. gazdinstvu Travnik – Šumska uprava Travnik – na mjestu referenta, zamjenika upravitelja i upravitelja Šum. uprave Travnik (1.10.1958. – 30.6.1959.). Od 1.7.1959. do 31.12.1966. radio je u NP Plitvička jezera na mjestu šefa Odsjeka za turizam i unutrašnje uređenje parka. Od 1.1.1967. god. radio je u ŠG Makarska, na radnome mjestu direktora Gospodarstva. Nakon ustroja J.P. “Hrv. šume” 1990. god. radi u UŠ Split na radnim mjestima stručnih suradnika za uzgoj, zaštitu, ekologiju i lovstvo, a u mirovinu odlazi poslije 41 godine neprekidnog rada u struci s radnog mjesta šefa Odjela za lovstvo UŠ Split. Cijeli radni vijek radio je u struci, posebno na podizanju i zaštiti šuma na kršu te na unapređenju lovstva. Posebne zasluge ima na podizanju šuma i razvoju šumarstva Dalmacije i krša u cjelini te na unapređenju lovstva u Hrvatskoj i cijeloj biv. državi. Uz redovan rad u struci obavljao je i mnoge funkcije u stručnim tijelima te udruženjima i udrugama građana kao: predsjednik Poslovne zajednice šumarstva i drve industrije pri Privr. komori Dalmacije; prvi predsjednik skupštine Samostalnih sindikata šumarstva u Hrvatskoj; predsjednik Turističkog saveza Makarske riviere; predsjednik Savjeta za lovni turizam u HLS i LSJ; dugogodišnji član Predsjedništva HLS; predsjednik općinskog LS i Lovačke udruge Makarska (20 god.); član mnogih stručnih komisija i tijela u struci i lovačkim udruženjima. Aktivni je suradnik i dopisnik mnogih stručnih listova i publikacija, te pasionirani fotograf (45 god. staža). Posebno zanimanje pokazao je za snimanje prirode (životinje i biljke). Imao je šest samostalnih izložbi slika na tu temu (Zagreb, Beograd, Split, Makarska, Ploće, Drvenik), a učestvovao je i na mnogim domaćim i međunarodnim prire dbama i izložbama (Budapest, Madrid, Torino, Frankfurt i dr.) Fotografi je su mu objavljivane u mnogim stručnim knjigama i časopisima (Šum. list, lov. listovi, tjedni časopisi i dnevni listovi) te mnogobrojnim turističkim, stručnim i lovačkim prospektima. Posjeduje više od 8000 dijapozitiva životinja i divljači u prirodi. Nositelj je mnogobrojnih javnih, društvenih, strukovnih i državnih odličja i priznanja. Spomenimo samo neke: Orden zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom; Zlatna i brončana medalja CZ Hrvatske; Srebrena plaketa za 35. godišnjicu postojanja šum. organizacije šumarstva na kršu; priznanje i plaketa HŠD prigodom 150. god. utemeljenja; Sunčani cvijet – plaketu priznanje Privr. komore za osobni doprinos turističkoga gostoprimstva; Zlatno odličje (odlikovanje I. reda) 1974, 1977. i 1996. god. HLS za uspjehe na unapređenju lovstva u Hrvatskoj; Zlatno odličje LS Jugoslavije, BiH, Crne Gore; Plaketu Lov. saveza Francuske i Italije; više plaketa Vatrogasnog saveza i društava; priznanja i plakete Turističkog saveza i društava, planinara i drugih športskih organizacija; Plaketu turističkih novinara; Zlatnu plaketu HLS (Lov. vjesnik) i više od 20 drugih pismenih plaketa i priznanja za dugogodišnji stručni i volonteski rad. Za njegov doprinos istraživanjima Biokovskog područja jedna od novo otkrivenih biljaka Biokova dobiva naziv po njemu (Vilimov luk – Alium napolitanum Philipi).

1Pošumljavanja na Biokovu; ACTA BIOKOVICA, Makarska 1983. BIB
2Veliki sisavci Biokova; ACTA BIOKOVICA, Makarska 1993. BIB
3Biokovsko zvonce; HRT, Zagreb 1995. BIB
4Filip Vilim Šabić, 2014: PEDESETA OBLJETNICA NASELJAVANJA DIVOKOZA NA MASIV PLANINE BIOKOVA - KRATKI OSVRT O PROVEDENIM PLANOVIMA I RADNJAMA TE POSTIGNUTIM REZULTATIMA U PROTEKLIH 50 GODINA. Š.L. 9-10, s.505 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću, ŠL 1-2/2003, s.69 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM