HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID317
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar i viši lovni tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /317)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1993.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
djelovao Vinkovci

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1979. god., a zvanje višeg lovnog tehničara na istoj školi postigao je uz rad 1993. god. Zaposlen je u Šumariji Vinkovci, UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM