HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID320
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /320)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Sin Nikole i Anke rođ. Šepac. Osnovnu školu završio je u Grubišnom Polju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1983), uz rad. U šumarstvu zaposlio se 1977. god. Radio je u Šumariji Grubišno Polje, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. I danas radi kao šum. tehničar u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje. Živi u Velikoj Jasenovači kod Grubišnog Polja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM