HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID324
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /324)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ignaca i Katarine rođ. Valentić. Osnovnu školu završio je u Liplju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1958). U šumarstvu je radio od 1960. do 1971. i od 1973. god. Pretežito je radio u Šumariji Duga Resa, ŠG Karlovac. I danas je zaposlen kao šum. tehničar u proizvodnji, na uzgoju i iskorištavanju šuma, u "Hrv. šumama", UŠP Karlovac, Šumarija Duga Resa. Živi u Dugoj Resi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM