HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3359
ime B., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Bjelovar / Kot. šumarije Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3359)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM