HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID336
ime BURULIC, Luka
zvanje
zanimanje     
lugar – kontrolor
     

                                                                IZBOR      (lugari /336)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1909.Hampovica
umro25. 1. 1989.Hampovica Hampovica, Đurđevac, 9.10.1909. – Hampovica 25.1.1989. Sin Antuna Burulica. Osnovnu školu polazio je u Hampovici, a lugarski ispit položio je u Bjelovaru. Prema pronađenim podacima, cijeli radni vijek radio je kao lugar–kontrolor u Šumariji Đurđevac. Umirovljen je 1976, a umro je 1989. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM