HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3398
ime C., Filip
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda, nadlugar
      Kot. šumarije Novska / Kot. šumarije Banovajaruga

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3398)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM