HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID34
ime A., Milan  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, organizator posla
     

                                                                IZBOR      (lugari /34)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Kate rođ. Samaržija. Osnovnu školu završio je u Zagrebu, a Šum. školu u Karlovcu 1956. god. Od 1956. do 1976. god. radio je u Šumariji Senj, ŠG Senj na mjestu organizatora posla. Tada prelazi u drvnu industriju. Od 1976. do 1984. zaposlen je u “Šavriću” u Zagrebu, a nakon toga, do odlaska u mirovinu (1990) radio je u DIP–u Senj. U slobodno vrijeme bavio se izradom skulptura i duboreza.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM