HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3509
ime D., Marijan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Cerna / Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3509)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM