HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4370
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Županja / Kr. drž. šumarije Niemci

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4370)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Županja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM