HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID442
ime Č., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, operater CMS, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /442)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Genoveve rođ. Klepac. Osnovnu školu završio je u Gerovu, a Srednju šum. u Delnicama 1972. Čitav dosadašnji radni vijek radio je u ŠG Delnice, sada UŠP Delnice, Šumarija Gerovo. Bio je na raznim radnim mjestima od poslovođe do revirnika privatnih šuma. Živi u Smrečju kod Gerova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM