HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4441
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar
      Kot. šumarije Otočac i Krasno / u Senju


lokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM