HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID450
ime Č., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /450)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Srednju šum. tehn. školu završio je u Kaštel Štafi liću 1997. god. Zaposlen je u Šumariji Split, kao lugar, od 1994. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM