HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID469
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
pom. revirnika – poslovođa
      šumarski tehničar, viši lovni tehničar


lokacija

niže obr.1976.Strizivojna
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
karijera1980.LŠG Jelen Bilje
1991.Šumarija Tikveš
trenutno, od Šumarija Vrbanjapomoćnik revirnika - poslovođa

član HŠD ogranak
Vinkovci

1990

Šumarija Vrbanja

viši šumarski tehničar

 Šum. školu završio je 1982. god. u Karlovcu. Zaposlen je u “Hrv. šumama”, UŠP Vinkovci, Šumarija Strošinci.
 Rođen 28. veljače 1961. u Strizivojni, od oca Ivana i majke Eve rođ. Kretonić.
Osnovnu školu završio u Strizivojni 1976. a Srednju šumarsku školu u Karlovcu 1980. god.
Iste godine zapošljava se u LŠG Jelen Šumarija Tikveš na poslovima lovstva i šumarstva. U Jelenu radi do osnivanja Hrvatskih šuma. Potom nastavlja raditi u Upravi šuma Osijek, Šumarija Tikveš sve do okupacije Baranje.
Nakon toga prelazi Upravu šuma Vinkovci gdje i danas radi kao pomoćnik revirnika-poslovođa u Šumariji Vrbanja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM