HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4738
ime Š., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Ljeskovac / Kr. drž. šum. Udbina


lokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM