HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4787
ime T., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Draganac / Kr. drž. šum. Draganec

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4787)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Draganac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM