HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID486
ime D., Miroslav
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /486)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

26.06.1999

UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar

šumarski tehničar

 Sin Pavla i Marije rođ. Sabolović. Osnovnu školu završio je u Šandrovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1981). God. 1982–83. odradio je pripravnički staž u taksaciji, a zatim dvije godine bio je lugar za privatne šume Šum. Bjelovar, ŠG Bjelovar. Od 1987. do 1991. bio je poslovođa uzgoja i iskorištavanja. God. 1992. bio je poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, Šumarija Sirač, a od 1993. do danas radi kao lugar u Šum. Bjelovar. Oženjen je. Ima sinove Ivana i Vladimira. Žive u Bjelovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM