HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4905
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar i nadzirač štacije
      lugar i nadzirač štacije, Vlastel. Ghycy u Vršicama, Šum. Lividraga

                                                                IZBOR      (lug1905/4905)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lividraga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM