HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4906
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Ghycy, Šumarija Lividraga

                                                                IZBOR      (lug1905/4906)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lividraga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM