HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4921
ime V., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Jasenovac / Kr. drž. šumarije Lipovljani

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4921)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM