HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4952
ime V., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, lugar,
      Kot. šumarije Brinje / Kot. šumarije Brinje / kotarski lugar u Gospiću

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4952)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM