HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5035
ime A., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šum. Krasno

                                                                IZBOR      (lug1918/5035)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM